REGULAMIN 2023/24

Kursy

Kursy rozpoczynają się w trzecim tygodniu września. Termin ukończenia kursu uzależniony jest od liczby godzin przypadających w danej grupie językowej. Każda grupa ma sporządzony harmonogram zajęć z wyznaczonymi dniami spotkań i według tego planu odbywają się zajęcia w COOL SCHOOL.

Możliwe jest dołączenie do danej grupy w dowolnym momencie, pod warunkiem, że są miejsca, a kursant spełnia wymogi poziomu językowego danego kursu.

W uzasadnionych przypadkach możliwa jest zamiana na inny kurs, pod warunkiem, że są wolne miejsca. Może to nastąpić w przypadku, gdy uczeń zdecyduje, że dany poziom kursu nie jest dla niego odpowiedni.

Maksymalna liczba uczestników w danej grupie to 6 osób.

Opłaty za kursy

Szkoła nie pobiera opłat wpisowych.

Możliwe jest wnoszenie opłat jednorazowych za cały kurs, lub opłat miesięcznych do 5go dnia każdego miesiąca.

Harmonogram opłat dla każdego ucznia znajduje się w systemie elektronicznym, którym posługuje się szkoła, i według tegoż planu uczestnicy zobowiązani są do terminowego dokonywania wpłat. Każdy kursant po zapisaniu się na zajęcia otrzymuje dostęp do zalogowania się do systemu.

Opłat można dokonywać przelewem na konto bankowe: 37 1240 5208 1111 0010 3105 4242 - Monika Musialska COOL SCHOOL, ul. Murowianka 8, 32-700 Bochnia, lub gotówką na terenie szkoły.

Szkoła nie zwraca pieniędzy za zajęcia, na które uczeń nie przybył. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest odrobienie zajęć z inną grupą, pod warunkiem, że takowa istnieje i jest w niej miejsce dla dodatkowej osoby.

W przypadku rezygnacji z kursu szkoła nie zwraca poniesionych kosztów, poza uzasadnionymi sytuacjami ( np.: przewlekła choroba uczestnika uniemożliwiająca dalszy udział w zajęciach). Konieczne jest poinformowanie przedstawiciela szkoły o chorobie ucznia, aby można było uwzględnić to w ponoszonych opłatach.

W innym wypadku uczestnika kursu obowiązuje 30dniowy okres wypowiedzenia umowy. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się w momencie zgłoszenia takiego faktu lektorowi ustnie, SMSem lub telefonicznie.

Każdy z uczniów ma prawo do otrzymania rachunku za kurs z datą jego zakupienia.

Opłaty za lekcje indywidualne / w parach

Uczestnik dokonuje opłat z góry za cały miesiąc zajęć wykupując karnet na zajęcia. Opłata miesięczna jest automatycznie wyliczana w systemie szkoły, do którego każdy kursant ma dostęp po zalogowaniu się do niego. W przypadku, gdy uczeń nie będzie mógł przybyć na zajęcia prosimy o zgłoszenie tego faktu najpóźniej 6 godzin przed zajęciami. W takiej sytuacji możliwe jest odrobienie straconych godzin do dwóch tygodni po planowanych zajęciach w terminie dogodnym dla lektora i kursanta. Jeśli uczeń nie zgłosi chęci odpracowania lekcji, to ponosi pełny koszt za lekcje, które się nie odbyły.

Jeśli nie zostaną spełnione powyższe warunki, czyli uczeń nie poinformuje lektora odpowiednio wcześniej szkoła nie zwraca poniesionych kosztów.

Uczeń może zrezygnować z pobierania lekcji indywidualnych w każdej chwili po wykorzystaniu opłaconego abonamentu za dany miesiąc.

Te same zasady dotyczą zajęć w parach. Ponadto, zaznaczamy, że cena jest naliczana od danych zajęć. W związku z tym, jeśli na lekcji obecna jest tylko jedna osoba z pary, to zobowiązana jest do opłaty całej kwoty za daną lekcję.

Zajęcia indywidualne prowadzone są w blokach 45 oraz 60 minut.

Odwoływanie zajęć

Szkoła zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć w szczególnych przypadkach losowych, tj. choroba lektora, wypadek itp. Zobowiązuje się również do odpracowania zajęć w innym terminie ustalonym wraz z uczestnikami kursu.

W przypadku choroby lektora, szkoła w pierwszej kolejności postara się do zorganizowania zastępstwa lub przeprowadzenia zajęć w systemie zdalnym. W razie zagrożenia epidemią covid i obowiązkiem przebywania w izolacji szkoła zobowiązuje się do zorganizowania lekcji zdalnych zgodnie z harmonogramem zajęć stacjonarnych. Szkoła zastrzega sobie również prawo do zmiany nauczyciela bez wcześniejszego powiadomienia o tym uczestników kursu.

Jeśli nastąpi przerwanie kursu z winy placówki, szkoła zobowiązuje się do zwrotu kosztów za zajęcia, które się nie odbyły.

Zajęcia w szkole odbywają się według ustalonego harmonogramu, który jest przygotowywany przed rozpoczęciem zajęć każdego roku szkolnego. W planie rocznym wyszczególnione są dni wolne, święta, długie weekendy itp. Te dni nie są odpracowywane. Liczba zajęć jakie mają się odbyć jest z góry obliczona dla każdej grupy kursantów.

Podręczniki i materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik kursu otrzymuje podręcznik i / lub ćwiczenia przewidziane dla danej grupy. Koszty podręcznika wliczone są w cenę kursu.

W trakcie trwania kursu nauczyciele udostępniają inne materiały edukacyjne bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez uczestnika kursu.

Dane osobowe

Każdy z uczęszczających do naszej szkoły zobowiązuje się do podania prawdziwych danych osobowych.

Dane osobowe ucznia nie będą udostępnianie osobom trzecim.

Postanowienia końcowe

Lektorzy jak również uczestnicy kursów zobowiązują się do przestrzegania zasad powyższego regulaminu.

Wszystkie dyskusje podejmowane na zajęciach mają na celu stworzenie sytuacji, w której uczestnicy będą mogli wyrazić swoje opinie w obcym języku. Szkoła nie ma na celu dyskryminowania kogokolwiek czy też zachęcania go do zmiany swoich poglądów itp.

W trakcie zajęć zabronione jest palenie papierosów, picie alkoholu, używanie środków odurzających i niedozwolone są wszystkie inne czynności mogące mieć wpływ na zakłócanie spokoju w trakcie zajęć.

Szkoła ponosi odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie jedynie podczas zajęć lekcyjnych na terenie sal szkoły języka angielskiego „COOL SCHOOL”. Lektorzy nie mogą sprawować opieki podczas oczekiwania uczniów na swoje zajęcia, dlatego prosimy o szczególną ostrożność. Opiekunowie są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa swoich podopiecznych w drodze do szkoły i w drodze powrotnej.

Propozycje zmian w regulaminie można zgłaszać w siedzibie szkoły.

Do sytuacji nie wymienionych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy Kodeksu Cywilnego.