INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z nią 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienie właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust.2 RODO- w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Z uwagi na powyższe Szkoła Języka Angielskiego COOL SCHOOL informuje Państwa, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Monika Musialska COOL SCHOOL, ul. Murowianka 8, 32-700 Bochnia.

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Murowianka 8, 32-700 Bochnia. lub e-mail: daneosobowecoolschool@gmail.com

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/ Panu prawo do:

Prawa powyższe i ograniczenia w ich wykonywaniu określone są w przepisach art. 15-21 RODO.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem daneosobowecoolschool@gmail.com lub kontakt pisemny: Monika Musialska ul. Murowianka 8, 32-700 Bochnia.

Z poważaniem, Monika Musialska, COOL SCHOOL